כסף יעוור עיני פיקחים וירחיק זה מזה גם אחים

article