מזונות אישה וילדים

השיקולים והחידושים בפסיקת מזונות ומדור
חלוקת המזונות 
וההוצאות של הילדים בין ההורים ועוד

10 דברים שכדאי לדעת על חיוב הבעל במזונות אשתו

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

הסמכות לדון בתביעה למזונות אישה נתונה לבית המשפט למשפחה ולבית הדין הרבני – לפי
בחירת האישה.
לבית הדין הרבני תהיה סמכות גם אם הבעל יגיש תביעת גירושין ויכרוך לה את נושא
המזונות לפני שהאישה תגיש תביעת מזונות לבית המשפט למשפחה.
על האישה להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת תביעת המזונות. אבל במקרים
חריגים ניתן להגיש מיד בקשה לבית המשפט לפסיקת מזונות זמניים.

 

2

לכתב התביעה ולכתב ההגנה למזונות צריך לצרף טופס הרצאת פרטים, 12 תלושי משכורת
אחרונים, וכאשר בעל הדין עצמאי – אישור על הכנסותיו, התעסקותו והכנסותיו ברוטו ונטו
ב-12 החודשים שלפני הגשת התביעה. יש לציין בהרצאת הפרטים את חשבונות הבנק של
בעל הדין בחודשיים שקדמו להגשת תביעה וכן לפרט את רכושו.

 

3

המושג מזונות כולל את כל הצרכים הדרושים למחייתה ולחייה של האישה: מזון, ביגוד,
בריאות, מדור והחזקתו, תרבות, נופש, החזקת רכב, טיפוח חן  ועוד.

 

4

אישה זכאית למזונות מבעלה כל זמן שהם נשואים. לאחר הגירושין הבעל פטור ממזונות אשתו.
ניתן להסכים בהסכם הגירושין שהבעל ימשיך לשלם לאשתו מזונות גם לאחר שיתגרשו.

 

5

אישה עובדת אינה זכאית למזונות אם הכנסתה מספיקה לצרכיה. אם ההכנסה אינה מכסה
את התקציב שהאישה הורגלה לו, הבעל חייב להשלים את הסכום החסר.

 

6

אם האישה תעזוב את הבית ללא הצדקה כלשהי, הבעל לא יהיה חייב במזונותיה. הנטל
המוטל על האישה להוכיח כי היתה לה סיבה מוצדקת לעזוב – אינו כבד.

 

 7

הבעל יהיה פטור ממזונות אשתו אם בבית הדין הרבני יפסוק שהאישה לא היתה נאמנה לבעלה.
פסק דין זה יחייב את בית המשפט למשפחה לשלול את זכותה של האישה למזונות.

 

 8

יכולת ההשתכרות של בני הזוג תילקח בחשבון בקביעת גובה המזונות, ולא רק הכנסתם בפועל.
בית המשפט יאמוד כמה הם יכולים להרוויח ויבדוק אם מי מהם אינו ממצה את כל
פוטנציאל השתכרותו במכוון ובחוסר תום לב בגלל הסכסוך הזוגי.

9

על החלטה למזונות זמניים ניתן להגיש לביהמ"ש המחוזי, תוך 30 יום, בקשה לקבלת רשות
ערעור, אך רק לעיתים רחוקות ניתנת רשות כזאת. על פס"ד סופי למזונות ניתן לערער תוך
45 יום.

 

10

לאחר מתן פסק למזונות ניתן לתבוע הקטנתם או הגדלתם אם יחלו שינויי נסיבות מהותיים.
דוגמאות: כשהאישה החלה לעבוד או הפסיקה לעבוד, כשהכנסתו של הבעל קטנה באופן
ניכר, כשהאישה התחתנה וגרה בדירת בעלה ולכן אין לה הוצאת למדור. לעיתים גם הולדת
ילד נוסף תהווה שינוי נסיבות המצדיק את הקטנתם.

 

 

10 דברים שכדאי לדעת על חיוב ההורים במזונות ילדיהם

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

על האישה להגיש בקשה ליישוב סכסוך לפני הגשת תביעת מזונות, אבל במקרי מצוקה
אפשר להגיש מיד בקשה למזונות זמניים.

 

2

הסמכות לדון בתביעה למזונות הילדים נתונה לבית המשפט למשפחה. אם האב הגיש
תביעת גירושין לפני שהאם הגישה תביעת מזונות לבית המשפט, וכרך לה את סוגיית
מזונות הילדים, יש בתי דין הסוברים שבכך הוקנתה להם הסמכות לדון במזונות הילדים.
לבית הדין הרבני סמכות לדון במזונות הילדים אם שני ההורים נותנים את הסכמתם
לסמכות.

 

3

לכתב התביעה ולכתב ההגנה למזונות צריך לצרף טופס הרצאת פרטים, 12 תלושי משכורת
אחרונים, וכאשר בעל הדין עצמאי – אישור על הכנסותיו, התעסקותו והכנסותיו ברוטו ונטו
ב-12 החודשים שלפני הגשת התביעה. יש לציין בהרצאת הפרטים את חשבונות הבנק של
בעל הדין בחודשיים שקדמו להגשת תביעה וכן לפרט את רכושו.

 

4

מזונות הילדים כוללים כל הנדרש לקיומם: מזון, ביגוד, מדור והחזקתו, בריאות, תרבות
ונופש, לימודים, חוגים  ועוד.

 

5

חיובו של האב במזונות ילדיו חל עד לסיום לימודי התיכון, גם אם הילד מעל גיל 18. בתקופת
השירות בצה"ל או השירות הלאומי חייב האב בשליש מסכום המזונות ששילם עד אז.

 

6

השיקולים העיקריים בקביעת סכום המזונות הם: הכנסות ההורים, צורכי הילדים, גילם,
רמת החיים שהמשפחה חייתה בה, חלוקת השהות של הילדים בין ההורים.

 

 7

גם יכולת ההשתכרות של ההורים תילקחו בחשבון בקביעת גבוה המזונות, ולא רק הכנסתם
בפועל. בית המשפט יאמוד כמה הם יכולים להרוויח ויבדוק אם מי מהם אינו ממצה את כל
פוטנציאל השתכרותו במכוון ובחוסר תום לב בגלל הסכסוך הזוגי.

 

 8

הוצאות לא שוטפות של הילדים, כגון גן, צהרון, מעון, חוגים, שיעורים פרטיים, קייטנות,
בריאות ועוד, מתחלקות פעמים רבות בשווה בין ההורים, אך לעיתים מחלקים הוצאות
אלה לפי יחס ההכנסות של ההורים.

 

9

על החלטה למזונות זמניים ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי, תוך 30 יום, בקשה לקבלת
רשות ערעור, אך רק לעיתים רחוקות ניתנת רשות כזאת. על פסק דין סופי למזונות יש זכות
ערעור תוך 45 יום.

 

10

ניתן לתבוע הקטנת או הגדלת המזונות שנקבעו בפסק דין או בהסכם גירושין אם חלו
שינויי נסיבות מהותיים. למשל, כשאישה החלה לעבוד או הפסיקה לעבוד, כשהכנסתו
של הבעל קטנה באופן ניכר, כשהאישה התחתנה וגרה בדירת בעלה ולכן אין לה
הוצאת למדור. לעיתים גם הולדת ילד נוסף תהווה שינוי נסיבות המצדיק את הקטנתם.