חידושי פסיקה

צוואה נפסלה משום שהוכח
כי בנו של המנוח נטל חלק בעריכתה

החלטה מיום 5.6.19 של בית המשפט העליון
בע"מ 384/19, השופט ניל הנדל

מאת עו"ד בני דון-יחייא

אביו של המבקש נפטר והותיר צוואה. המבקש הגיש אותה לקיום, אבל אשתו השנייה של האב המנוח התנגדה: היא טענה שהמבקש נטל חלק בעריכת הצוואה ולכן יש לפסול אותה. בית המשפט למשפחה בראשון לציון (השופטת שטיין) קיבל את ההתנגדות, קבע שהצוואה פסולה וקיים צוואה קודמת של המנוח, שבה הוריש לאשתו השנייה את כול רכושו. בצוואה שנפסלה הוריש המנוח לבנו את מחצית דירתו.

 

הבן עירער לבית המשפט המחוזי במחוז המרכז-לוד, והפסיד (השופטים היו פלאוט, ויצמן ורוטנברג), ולאחר מכן הגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שנדחתה. רשימה זו עוסקת בהחלטת בית המשפט העליון.

 

הבקשה לרשות ערעור נדחתה משום שמדובר ב"גלגול שלישי" של התיק. הפסיקה העקבית קובעת כי על המבקש רשות ערעור לשכנע כי "קיימת בענינו שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, או שמתן רשות הערעור דרוש כדי למנוע עיוות דין". השופט ניל הנדל לא מצא כי יש הצדקה למתן רשות ערעור אך הוסיף כי גם אם היה מדובר בערעור בזכות הוא היה דוחה אותה מהנימוקים שיפורטו בהמשך.

 

הצוואה בוטלה בשל מעורבות המבקש בעריכתה, בניגוד להוראת סעיף 35 לחוק הירושה. שתי הערכאות הראשונות ביססו את מסקנתן, כי הבן לקח חלק בעריכת הצוואה באופן שמוביל לבטלותה, על סמך ראיות נסיבתיות ועל התמונה הכוללת העולה מהן.

 

אחת הראיות: המבקש הסתיר כי הוא זה שהסיע את אביו לעורך הדין שהכין את הצוואה. הוא טען שהנסיעה נועדה לניחום אבלים ולביקור נכדים, אך השופטים לא האמינו לו. שופטת בית המשפט למשפחה ציינה כי המבקש מתגורר באותו מושב שבו מתגורר עורך הדין שערך את הצוואה.

 

ועוד: הוכח כי עורך הדין שבפניו נחתמה הצוואה לא הבחין במצבו הרפואי הירוד של המנוח בעת שחתם על הצוואה: הוא סבל ממחלת לב, מחלת ריאות חסימתית כרונית, קוצר נשימה הולך ומחמיר עם שיעול והוא טופל בחמצן בביתו. למרות מצב זה, שנתמך במסמכים רפואיים, עורך הדין העיד כי מצבו הבריאותי של המנוח בעת שהופיע בפניו היה "מעולה, לא היה שום חשד שבחשדות".

 

כן הוכח שהמנוח שהה במשרדו של עורך הדין זמן קצר, עובדה שביססה את המסקנה שהמבקש היה מעורב בעריכת הצוואה והמנוח הגיע אך כדי לחתום עליה.

 

עוד נקבע כי המנוח לא הכיר את עורך הדין וכן שעורך הדין ידע על פרטים שנרשמו בצוואה, שלא היה בידיעת המנוח, אבל היו בידיעת המבקש. עובדה זו מבססת את המסקנה כי הבן הוא שמסר את פרטי הצוואה לעורך הדין ובכך נטל חלק בעריכתה.

 

בית המשפט המחוזי הבהיר כי מעדותו של עוה"ד עולות שתי מסקנות אפשריות:

מסקנה אחת היא שהמנוח שהה אצל עורך הדין כאמור זמן קצר בלבד, כך שלא שם לב למצבו. במקרה כזה מתעורר החשש שהמבקש היה מעורב בעריכת הצוואה, נתן את כל הפרטים לעורך הדין, והמנוח הגיע כאמור רק כדי לחתום על הצוואה ללא קבלת הסבר מניח את הדעת בדבר השלכות ומשמעות חתימתו.

 

האפשרות השנייה היא כי עדות עורך הדין אינה נכונה, וגם במקרה כזה המסקנה היא כי המבקש היה מעורב בעריכת הצוואה ועורך הדין אך שימש "כידו הארוכה".

 

הראיות שהוגשו תמכו במסקנה שסעיף 35 לחוק הירושה חל על המקרה. הסעיף קובע:

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

 

השופט הנדל כתב כי "תכליתו של סעיף 35 היא לשמור על האוטונומיה של המנוח. כיבוד רצון המת והכלל במשפט העברי שלפיו 'מצווה לקיים דברי המת' משמעותם כיבוד רצונו שלו, ולא של אחר. על כן, במקרה שבו הוראות צוואה מזכות את העד לעשיית הצוואה או את הלוקח באופן אחר חלק בעריכתה – דין הצוואה להתבטל".

 

השופט הוסיף כי סעיף 35 אינו דורש הוכחת קשר סיבתי בין פעולות העד והלוקח חלק בהכנת הצוואה לבין ההוראה הצוואה המטיבה איתו. "על הנהנה להתרחק מפעולת עשיית או עריכת הצוואה. תוצאה זו מגינה על המצווה ומהווה הרתעה ראויה כנגד מעורבות במלאכת עריכת הצוואה על ידי גורם שעשוי להרוויח מכך".

 

עוד ביסס השופט הנדל את החלטתו על האמור בפסק הדין של בית המשפט המחוזי כי מחצית מהדירה שהיתה בבעלות המנוח ניתנה לו על ידי המשיבה, אשתו השנייה. לפיכך קיים קושי לקבל את הטענה שהמנוח רצה להוריש את זכויותיו בדירה לבנו מנישואיו הראשונים, ולא למשיבה ולילדיה.

 

 

הופחתו מזונות
בגלל סרבות קשר של הילדים

פסק דין מיום 19.1.19 של בית המשפט למשפחה בירושלים
תלה"מ 65003-01-17, השופטת אורית בן דור ליבל

מאת עו"ד בני דון-יחייא

תביעת אב לביטול חיובו במזונות ילדיו בשל סרבנות קשר איתו. מדובר בזוג חרדי, כשתובע פרש מאורח החיים הדתי ומהקהילה החרדית שאליה השתייכו הצדדים וילדיהם.

 

בית המשפט קיבל את התביעה תוך סקירת הלכת בית המשפט העליון בנושא של סרבנות קשר של ילדים עם אביהם. ההלכה היא שניתן לצמצם את חובת המזונות, כולה או מקצתה, כשמדובר בילד מורד המסרב לקיים קשר עם אביו בניגוד להוראת בית המשפט. מטרת הפטור: לגרום לילד לחדש את הקשר עם ההורה. כשהילד מעל גיל שש, חיוב אביו במזונותיו הוא מדין צדקה, ואין חובה לתת צדקה לאדם שמתנכר לאביו (ע"א 1880/94 קטן נ' קטן, פ"ד מט(1) עמ' 215; ע"א 4322/90 אדלשטיין נ' אדלשטיין, פ"ד מו (1) עמ' 289).

 

ייתכנו מקרים שבהם מסרב ילד לראות את אביו (או את אמו) ואינו נוהג בהם מצוות כיבוד אב ואם, אך הוא לא יוכרז כילד "מורד". אלה מקרים שלא ניתן לתלות את האשם.

 

כן נפסק בבית המשפט העליון שיש לנקוט בצעד של שלילת המזונות או הפחתתם בשל סרבנות קשר בזהירות ובריסון, מתוך הבנה כי מדובר בצעד קיצוני שיש להימנע ממנו אלא אם קיימות נסיבות יוצאות דופן המצדיקות זאת. יש לשקול תמיד חלופה מתונה יותר (כגון הקטנת מזונות). כן נקבע בפסיקה כי יש לנקוט בהליך טיפולי מקדים לפני בירור התביעה.

 

על השופט לבחון בין היתר את השיקולים הבאים: 1. האם סרבנות הקשר נובעת אך מרצונו של הילד או שקיימת להורה המנוכר אשמה במצב. 2. האם ההורה המנוכר נקט בכול הפעולות והאמצעים הנדרשים לצורך חידוש הקשר. 3. האם ביטול המזונות עלול לגרום לסיכול הסיכוי לחידוש הקשר. 4. מה תהיה השפעת ביטול המזונות על קיומו הכלכלי הסביר של הילד. 5. גילו של הילד: האם הוא קטין או בגיר ומה מקור חיוב האב במזונותיו (רע"א 37610/10).

 

במקרה זה הילדים בני למעלה מ-6 שנים, ולכן מקור החיוב של התובע במזונותיהם הוא מדין צדקה. עמדת כול הגורמים הטיפוליים והמקצועיים היא שהאשם בסירוב הילדים לקשר עם אביהם אינו נעוץ בו (לא באורחות חייו החדשים ולא ברצון להשתמט מתשלום המזונות) וכי סירובם אינו רציונאלי אלא נובע מהסתה מצד הנתבעת. ואפילו אם חדלה מכך הנתבעת כיום הרי שפירות מעשיה ומחדליה מטביעים עדיין את אותותיהם.

 

בסיכומיה טענה הנתבעת שהתובע "דבק ברצונו לחשוף את הילדים לעולמות ולתכנים החדשים שלו" ולגרור אותם לקונפליקט דתי ועל כן אין הוא מוצא מסילות ללבם. לדבריה, התובע מקנטר את הילדים בדברים על אורחות חייהם ומביע את סלידתו מדרכם ובכך מרחיק אותם ממנו. כן הדגישה כי מניעיו כספיים בניסיון להתחמק מתשלום מזונות.

 

ואולם השופטת אורית בן דור ליבל קבעה כי מיד לאחר הפירוד קיבל התובע על עצמו להקפיד על אורח החיים הדתי של הילדים בזמן שהותם אצלו "גם במחיר של קיום מצוות ומעשים שאיתם הוא לא מזדהה".

 

בתסקיר הרווחה נאמר שהאם התקשתה להסתיר את עמדתה כי אינה רואה כול תועלת בקשר של הילדים עם אביהם, "וניכר כי היא מביאה את הילדים למפגשים עם האב מתוך אילוץ וכורח, כאשר מסרים אלו מועברים לילדים בצורה ישירה או עקיפה".

 

התסקיר ציטט מחוות דעת של פסיכולוג שפגש את הילדים: "כל המומחים המעורבים בתיק הדגישו תמיד את הנזק המתמשך להתפתחותם של הילדים. לפי מצב העניינים המתואר ניתן להסיק שההסתה שמטרתה הדרת האב נמשכת במלוא עוזה, וכך נמשכת מצוקת הילדים".

 

"התובע (ככל אב אחר) אינו 'כספומט' והילדים אינם חופשיים מחובתם כלפיו לנהוג בו במידת הכבוד המקובלת ובכללה לקיים עימו קשר", כתבה השופטת. "עמדת הילדים אינה יכולה לעמוד בכפיפה אחת עם המשך הטלת מלוא החיוב על התובע לתרום לפרנסתם. באיזון הראוי בין שמירה על צורכיהם הבסיסיים של הילדים ושמירה על טובתם לבין הביטוי שיש ליתן להתנהלותם, בית המשפט סבור כי יש להורות על צמצום היקף החיוב במזונות".

 

וכך נימקה השופטת את החלטתה לא לבטל לחלוטין את החיוב במזונות:  "בית המשפט עוד לא הרים ידיים מפני אפשרות של שיקום הקשר בין הקטינים לתובע באמצעות צעדים טיפוליים. על מנת שההכרעה לא תביא לסופם של הניסיונות להשיב בנים על אבות יש להורות בשלב ראשון על צמצום החיוב ולא על ביטולו".

 

עוד כתבה השופטת כי הילדים עדיין צעירים וכי במידה רבה הם כבר משלמים מחיר כבד בשל גירושי הוריהם. ביטול המזונות וכפועל יוצא מכך פגיעה אפשרית ברמת חייהם עלול להתפרש על ידם כצעד עונשי נוסף. מאידך, השופטת שוכנעה שהפחתת המזונות לא תותירם בחוסר כול וכי צמצום החיוב יגרום אולי לילדים להבין שעליהם לתקן את אורחותיהם בטרם יבוטל החיוב באופן מוחלט.

 

"על הורה מנכר להפנים ולהבין כי תוצאה אפשרית של הסתתו היא שייאלץ לשאת לבדו הן בעול הטיפול בקטינים והן בעול פרנסתם ונשיאה בכל צרכיהם", נאמר בפסק הדין.

 

בנוסף לטעם הנ"ל מצאה השופטת הצדקה להקטנת המזונות בשל שינויי נסיבות מהותיים.

 

השופטת הקטינה את סכום המזונות לסך 500 ש"ח לכול ילד (במקום 1,100 ש"ח) וקבעה כי אם יחודש הקשר באופן משמעותי בין האב לילדיו תהיה בכך עילה לאם לעתור להגדלת החיוב. אם תחול הרעה נוספת בקיום הקשר תהיה בכך עילה לאב לעתור להפחתת החיוב או לביטולו.

 

אם שניכרה את הילד מאביו חוייבה
בפיצויים בסך 250 אלף ש"ח

פסק דין של בית המשפט למשפחה בתל אביב מיום 29.1.19

מאת עו"ד בני דון-יחייא

האם יהודייה, האב מוסלמי. הילד המשותף בן 14. בשל הבדלי הדתות  ורצונה של האם להסתיר את עברה מעיני הקהילה הדתית שאליה השתייכה לאחר גירושיה, כמי שנישאה וילדה ילד למוסלמי, היא גרמה לנתק בין הילד לאביו. האב הגיש תביעת פיצויים וזכה בסך 250,000 ש"ח.

 

לאחר לידת הילד, האם והילד התאסלמו. כשנה לאחר מכן ההורים נפרדו, האם שבה לדת היהודית והחלה לקיים אורח חיים חרדי, נישאה בשנית ומאז היא מגדלת את הילד כיהודי חרדי.

 

לטענת האם, התובע הסתיר ממנה בתחילת הקשר שהוא מוסלמי וכי אין מדובר בהפרה בזדון מצידה של הסדרי השהות אלא הנסיבות הקשות ביותר מבחינה אובייקטיבית, של ילד דתי הגדל בישוב דתי ומקבל חינוך דתי, גרמו לנתק. טענותיה נידחו.

 

השופטת איריס ארבל-אסל כתבה כי לפי החוק, לכול אחד מההורים מעמד שווה ביחס לילדים הקטינים, וזכותו של כול הורה לקיים קשר עם הילדים – זהה. זו זכות טבעית בעלת מימד חוקתי. "מניעת קשר בין הורה לילדו, כשאין לכך צידוק ממשי, באמצעות הפעלת אמצעים פסיכולוגיים שונים על הילד, אשר גורמים לניתוקו ולהתנכרות מצידו להורה האחר, היא תופעה פסולה".

 

הפסיקה הכירה מכבר בתופעת הניכור ההורי כמקימה עילת תביעה נזיקית, החוסה תחת העוולה של הפרת חובה חקוקה על פי סעיף 287 לחוק העונשין או תחת עוולת הרשלנות המעוגנת בסעיף 35 לפקודת הנזיקין. במקרה זה נקבע כי התנהלות האם הקימה את שתי העוולות.

 

לשם ייחוס אחריות בעוולת הרשלנות על בית המשפט לבחון התקיימותם של 4 יסודות: קיומה של חובת זהירות של המעוול כלפי הניזוק, הפרת חובה זו, קיומו של נזק וקשר סיבתי בין ההפרה ובין הנזק.

 

הפסיקה קבעה כי זיקה של הורות לילד משותף, בין אם ההורים מתגוררים יחדיו ובין אם לאו, טומנת בחובה באופן מובנה חובת זהירות של כול הורה כלפי משנהו בכול הקשור לענינים העולים מתוך הקשר האישי והקירבה המיוחדת הנוגעים לילד המשותף.

 

המשמעות של חובת הזהירות היא שכול הורה חייב לנהוג באופן שיאפשר לילד  לקיים קשר עם ההורה האחר. כפועל יוצא, אדם סביר יכול לצפות כי הסתה של הילד המשותף על ידי הורה אחד כנגד ההורה האחר, שתוצאתה האפשרית היא פגיעה בקשר בין הילד המשותף להורה השני, תגרום נזק לאותו הורה.

 

בשל נתוני מקרה זה, הכוללים רגישות מיוחדת הנובעות מהשתייכות ההורים לדתות שונות, סברה השופטת כי חלה על הצדדים חובת זהירות מוגברת.

 

השופטת ציינה כי בשנים הראשונות הילד הביע רצון ושמחה לפגוש את אביו, אך בשל הסתת אמו התחלפו תחושותיו לחרדות, פחדים ורתיעה מוחלטת מכול מפגש עם האב. עוד נקבע כי האם פעלה בזדון למחוק את האב מחייה ומחיי הילד.

 

השופטת דחתה את טענות האם על אלימות מצד האב. "ככול הנראה, האם התחרטה בדיעבד על בחירתה להינשא לאב ולהביא עמו ילד לעולם, ולכן בחרה לאמץ לעצמה נרטיב לפיו היא היתה קורבן לאלימות ושטיפת מוח על מנת להרחיק את עצמה ככול הניתן מהאחריות למעשיה".

 

האם החליפה את שמו של הילד על דעת עצמה, העתיקה את מקום מגוריה פעם אחר פעם וסירבה לשתף פעולה עם גורמי הרווחה. "אין ולא יכול להיות ספק כי המצב הקיים, בו הקטין מבוצר בעמדתו ומביע סרבנות קשה לכול קשר עם האב, הוא תוצאה של התנהלות האם, אשר גרמה במו ידיה ומתוך רצון וכוונה מלאים לנתק בין האב לבין הקטין", נאמר בפסק הדין. "אין ספק כי במעשיה ובמחדליה הפרה האם את חובת הזהירות כלפי האב. כן אין ספק כי במעשיה הסבה האם נזק לאב, שנמנעה ממנו הזכות הבסיסית להיות בקשר עם בנו בכורו, אשר נמחה לחלוטין מחייו על ידי מעשיה ומחדליה של האם".

 

בנוסף, במעשיה ובמחדליה הפרה האם החלטות של ביהמ"ש והוראות של גורמי הרווחה והגורמים המטפלים, שביהמ"ש הסמיך אותם לתת הוראות להסדרי שהות. בכך הפרה עוולה חקוקה הקבועה בסעיף 287 לחוק העונשין: "המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו עניין דינו מאסר שנתיים".

 

את העוולה של הפרת חובה חקוקה מרכיבים 5 יסודות: 1. חובה המוטלת על המזיק מכוח חיקוק. 2. החיקוק נועד לטובתו או להגנתו של הניזוק. 3. המזיק הפר את החובה המוטלת עליו. 4. ההפרה גרמה לניזוק נזק. 5. הנזק שנגרם הוא מסוג הנזק אליו התכוון החיקוק.

 

עובדות המקרה תואמות את יסודות העוולה: ביהמ"ש והגורמים הטיפוליים חייבו את האם לפעול כדי לאפשר לאב לקיים קשר עם בנו. החלטות אלה נועדו לטובת האב (ולטובת הילד עצמו). האם הפרה את ההחלטות וההוראות ומנעה כול אפשרות לקשר בין האב לבין הילד. כתוצאה ממעשיה ומחדליה של האם נותק הקשר בין האב לבין ילדו, דבר שגרם לנזק אשר היתה כוונה למנוע.

 

השופטת קבעה כי הנזק שנגרם לאב כתוצאה מאובדן הקשר עם בנו גדול ביותר, אך קשה לכימות כספי מדויק. בהתחשב בפרק הזמן הארוך שבו מנעה האם את הקשר, בריבוי ההפרות החוזרות ונשנות של החלטות שיפוטיות ובריבוי המעשים והמחדלים שביצעה האם תוך שידעה, או שהיה עליה לדעת, כי הם עלולים להביא לניתוק הקשר בין האב לבין בנו, חייבה השופטת את האם בסכום גבוה מהמקובל במקרים כאלה – 250,000 ש"ח.

 

תיק תמ"ש 58854-07-14, השופטת איריס ארבל-אסל

 

ילד קטין יכול להיות
משמורן לילדו

פסק דין מיום 11.5.19 של בית המשפט למשפחה בתל אביב

מאת עו"ד בני דון-יחייא

האם ילד שלא הגיע לגיל  18 – "קטין" – שנולד לו ילד יכול להיות משמורן על ילדו? האם משום שהוא קטין תישלל ממנו הזכות להיות משמורן? בית המשפט פסק שבתנאים מסוימים, ובהתאם  לגילו של האב, גם נער קטין יכול להיות משמורן ואפוטרופוס על בנו. זאת אם יקבל חיזוק וסיוע מהוריו.

 

את תביעת המשמורת בתיק זה הגישה האם, בת 20, ממשפחה חרדית המתגוררת בבית הוריה. האב בן 17.5, תלמיד כיתה י"ב. הוא גר עם הוריו שמקבלים באהבה את לידת נכדם שאינו בן שנה עדיין וערוכים לשהייתו בביתם. האב מבקש משמורת משותפת ולחילופין אחריות הורית משותפת. תסקיר הסעד שהזמין בית המשפט המליץ כי התינוק ישהה עם אביו פעמיים באמצע השבוע כולל לינה ובכול סוף שבוע שני.

 

סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. לפיכך הפך האב הקטין בעצמו, מעת הולדת בנו, לאפוטרופוס טבעי על הילד. על פי הפסיקה וחוק הכשרות, לאב אחריות הורית משותפת ביחד עם האם בכול הקשור לחינוכו, לימודיו ובריאותו של ילדם.

 

השופטת אילוטוביץ' סגל כתבה כי בשורה של חוקים ניתנה גושפנקה לפעולות שמבוצעות או נדרשות על ידי קטינים. מכך הסיקה כי גם קטין יכול להיות משמורן על בנו הקטין, כפוף למספר סייגים ומבחנים, כשכול מקרה ייבחן לגופו.

 

עמדת השופטת היא "שניתן 'לייבא' את העקרונות בדבר 'אמנציפציה של קטינים' הנוהגת במדינות רבות בעולם, לפיה ניתן להעניק בצו שיפוטי זכויות משפטיות חריגות לקטינים לשם התקשרות בברית נישואין, מתן עצמאות כלכלית, התגייסות לשירות צבאי ועוד".

 

זאת ייעשה, לדעת השופטת, רק תוך יישום קפדני ומצומצם יותר של הדוקטרינה מזו הנוהגת בארה"ב, כך שהענקת האמנציפציה לא תהפוך את האב הקטין ל״קטין עצמאי״ במובנו הרגיל של מונח זה כפי שהדבר בא לביטוי בארה"ב, אלא שבהתקיים תנאים מסוימים ובשים לב לגיל האב ולגיל הקטין ניתן יהיה להכיר ולהחיל עליו אחריות כלפי בנו הקטין.

 

במקרה זה סברה השופטת שיש לאפשר לאב הקטין להפוך ל״הורה עצמאי״ היכול לקבל החלטות בנוגע לבריאותו ולחינוכו של בנו. השופטת הסתמכה גם על כך שהאב כמעט בן 18 "בעל מעטפת משפחתית אשר מסייעת לו ותסייע לו בגידול בנו הקטין, ותסקיר התומך בהורותו ובמשמורת משותפת".

 

פסק הדין קבע כי כול עוד האב מתגורר עם הוריו אזי זמני השהות שלו עם בנו יהיו פעמיים באמצע שבוע כולל לינה וכול סוף שבוע שני, בסיועם של ההורים. עוד נפסק כי כשהאב יגיע לגיל 18 המשמורת תהיה משותפת, בהתאם להמלצות התסקיר.

 

מתסקיר הסעד שהזמינה השופטת התברר כי לאם קשיים הקשורים ללידת הילד. היא בת למשפחה  המונה 12 נפשות מתקשה עם גידול הקטין ומצויה בבדידות חברתית מאז הלידה, עצובה וכואבת את המציאות שאיתה עליה להתמודד.

 

העו"ס (העובדת הסוציאלית) התרשמה שהאם אוהבת את בנה אך מתמודדת עם קשיים רגשיים בעקבות משבר הלידה וזקוקה לסיוע ולתמיכה רגשית ופיזית אינטנסיבית. היא עובדת ועלה חשש שהתינוק מוזנח בביתה: ראשו היה מכוסה בקשקשים, כשהראש עצמו מאחורה היה פחוס, דבר המצביע על כך שייתכן והוא נמצא ימים שלמים בשכיבה.

 

האב הקטין נתמך על ידי אמו ומשפחתו שמקבלים באהבה את לידת בנו. בבית האם הוכן חדר לתינוק ובו כול הצרכים הדרושים לו.

 

השופטת כתבה כי האב, חרף היותו קטין בעצמו, מגלה אחריות הורית כלפי התינוק. בעת ההיריון הלך עם האם לבדיקות רפואיות, הוא מכיר באבהותו ורוצה לגדל את הילד ולהיות נוכח בחייו:

 

"התרשמתי מכנות דבריו של האב הקטין, מבגרותו, מהתנהלותו במהלך ההיריון, מאחריותו ומרצונו הכן להיות שותף בגידול בנו. השתכנעתי בדבר אמיתות כוונותיו ומשפחתו המורחבת בדבר הרצון לגדל את הקטין ולהעניק לו חום ואהבה ".

 

עוד כתבה השופטת: "סבורני כי הזכות לגדל את הקטין היא זכות טבעית הקנויה לשני ההורים. אל לו לבית המשפט לבטלה לנוכח מעמדו המשפטי של האב כ'קטין'. שלילת זכותו של האב הקטין לקבלת משמורת על בנו בשלב זה או להיות שותף לגידולו או לקבל אחריות הורית משותפת תהא כרוכה בניתוק ובהיעדרו של רצף תקשורת משפחתי בריא וטבעי. כל עוד האב הקטין מתגורר עם הוריו, אזי זמני השהות עם הבן הקטין יתקיימו בביתם ובסיועם".

 

השופטת ציטטה את דברי השופט מישאל חשין בפסק דין של בית המשפט העליון (ע"א 6106/92 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מח 4  עמ' 235):

 

"משפט הטבע הוא שילד יגדל בבית אביו ואמו: הם שיאהבו אותו, הם שיאכילו וישקו אותו, הם שיחנכו אותו, והם שיעמידו אותו על רגליו עד אם היה לאיש. זו זכותם של אב ואם וזו זכותו של הקטן. ואולם הורים יוכלו שיקפחו זכותם זו שנתן להם האלוהים. כך יהיה אם יקפחו את זכותו של הקטן. קטן אינו חפץ הניתן להיטלטל מיד אל יד ולא ככלי יש חפץ בו. קטן הוא אדם, הוא בן אדם, הוא איש – גם אם איש קטן בממדיו. ואיש, גם איש קטן, זכאי בכל זכויותיו של איש גדול".

 

פסק הדין מורה לשני ההורים לשתף פעולה בכול נושא עקרוני הקשור לקטין ובמיוחד באשר למסגרות הרפואיות והטיפוליות. חלה עליהם אחריות הורית משותפת לפעול בצוותא לטובת הילד ולהתייעץ זו עם זה בכול ענין הנוגע לטובתו  ורווחתו. עליהם לעדכן האחד את השני בכול טיפול רפואי שמי מהם נותן או מעוניין לתת לו, בכוונה לשנות את מסגרת לימודיו או את מקום מגוריו, בכול אירוע חברתי, חינוכי ולימודי משמעותי בחייו. העדכון ייעשה מראש כדי לאפשר להורה האחר להביע את דעתו ולאפשר לו להשתתף באירועים אלה.

 

תלה"מ 12563-02-19, השופטת איריס אילוטוביץ' סגל

 

תביעת נזיקין נגד בעל שהסתיר
כי הוא הומוסקסואל נדחתה על הסף

פסק דין של בית המשפט למשפחה בירושלים מיום 13.2.19

מאת עו"ד בני דון-יחייא

בית המשפט מחק על הסף תביעה חוזית ונזיקית בסך 5 מיליון ש"ח שהגישו אישה ואימה כנגד הבעל לשעבר, שבה נטען כי הוא הסתיר מהן לפני הנישואין ובמהלכם שהוא הומוסקסואל. השופט נמרוד פלקס קבע, לאחר התלבטות, כי אין להכיר ככלל גורף בחובה משפטית של בן זוג, להבדיל מחובתו המוסרית, לגלות לבת זוגו (ובוודאי לא לאמה) את נטייתו ועברו המיניים.

 

האישה טענה כי בעלה פעל מאחורי גבה, ניהל אורח חיים חילוני הומוסקסואלי (בעודו מתחזה לאדם דתי), נאף בה במהלך הנישואין, ניהל קשר עם מאהב ואף הציע לו נישואין. לטענתה, התחזות הבעל הביאו אותה להינשא לו ולהוליד איתו ילדים, כשהמטרה היחידה שעמדה בפניו היתה להשתלט על כספי משפחתה העשירה ולהשתמש בה כסיפור כיסוי לדמותו האמיתית.

 

הסעדים הכספיים שנתבעו: החזר עלויות החתונה, כספי תמיכה במשפחה שאמה של האישה העבירה לזוג מידי חודש בסך כולל של מיליון ש"ח, הוצאות טיפול פסיכולוגי בשל הנזקים הנפשיים שנגרמו לאישה ועוד.

 

השופט מחק את התביעה על הסף בנימוק שהיא חסרת עילה משפטית. הוא הסתמך על פסיקת בית המשפט העליון (ע"א 8489/12) השוללת הכרה בניאוף כעילה נזיקית או חוזית, שבה נאמר: "המשפט מתקשה לספק מזור לרגשות פגועים וללב דואב. בן הזוג המתעתע, הנואף, המפרק קשר ללא הצדקה ראוי אולי לגנאי מוסרי, דתי או חברתי, אך הנפגע ממנו יתקשה למצוא תרופתו במשפט״.

 

עוד צוטט בפסק הדין מדברי בית המשפט העליון: "ההתחייבות בין בני זוג לקבל על עצמם את האיסור של 'לא תנאף' היא במישור החברתי-מוסרי-דתי, אך אין לייבאה אל תוך המשפט. הדין הנזיקי אינו חרב התלויה מעל מיטת בני הזוג ועוולת הרשלנות אינה 'הנוסע השלישי' הנחבא בין הסדינים, בבחינת נטע זר אשר עלול לפתע להתעורר מתרדמתו ולרמוס את הפינות האינטימיות-הרגשיות ביותר של בן אנוש ".

 

השופט פליקס הוסיף כי "בין בני זוג נוצרים יחסי אמון מיוחדים, המבוססים על כנות וגילוי האמת, אשר התא המשפחתי ניזון מכוחם. אבל אין בעצם העובדה כי יחסי הנישואין בנויים באופן עקרוני על אמון הדדי בדרגה גבוהה ללמד בהכרח על קיומה של חובה משפטית (להבדיל מחובה מוסרית או אחרת) שלפיה על בן זוג אחד לגלות לבן הזוג השני כל עובדה חשובה, או לפחות כל עובדה שיכולה להיחשב כביטוי של חוסר נאמנות".

 

ועוד נקבע בפסק הדין: המשפט צריך לקבל תביעות פיצויים במקרים שהעוולות גרמו נזק ישיר וברור לבן הזוג, כגון אלימות פיזית, נפשית או מינית, סרבנות גט, לשון הרע ועוד, להבדיל מהתנהלות הנובעת מאופיו של בן הזוג, המביאה את בן הזוג האחר לאכזבה מחיי הנישואין ולנזק נפשי בשל כך. "דיני הנזיקין ואפשר אף דיני החוזים לא באו לתקן שיברון לב שהורתו באכזבה מחיי הזוגיות״.

 

האישה הדגישה בתביעתה כי אינה טוענת שאין לבעלה חירות להיות הומוסקסואל, אך הוא פגע בחירותה שלה להחליט שלא להינשא להומוסקסואל ולא לקיים עם הומוסקסואל יחסי אישות, בוודאי בשל חינוכה בבית דתי. חירות זו, לדבריה, נשללה ממנה עקב מעשי המרמה של הבעל, ולפיכך קמה לזכותה עילת תביעה חוזית של היעדר תום לב, מרמה והטעיה ומכוחם יש לה זכות לתבוע פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה עקב שלילת חירותה זו.

 

השופט כתב כי אכן לאישה עומדת הזכות לאוטונומיה, להחליט למי להינשא ועם מי תקים את התא המשפחתי, אך מול זכותה עומדת חירותו האישית של האיש, המובילה לתפיסה כי אדם לא ייענש על מחשבותיו, אמונתו, לרבות נטיותיו המיניות, וזאת כל עוד אלה לא גרמו לנזק ישיר וברור לבן הזוג.

 

"הומוסקסואליות אינה מעשה פלילי בוודאי שאינה בגדר 'פגם' או 'מום' שדבקו באדם", הוסיף השופט. "כאשר במקרה שבפני, גם אם יוכחו טענות התובעות במלואן, הרי על פי הנטען בתביעה לא היה בהן להשליך או לגרוע מלב ליבה של המערכת הזוגית והמשפחתית, שכן ניתן ללמוד מטענות האישה עצמה על קיום יחסי אישות בין הצדדים והבאת ילדים לעולם".

 

עוד נאמר בפסק הדין כי בשל ייחודיות התא המשפחתי קבעה הפסיקה כי אף שדיני הנזיקין אינם נעצרים על מפתנו של התא המשפחתי, אין לאפשר להם מסלול אוטומטי ו״חלק״ ועל בית המשפט לנקוט משנה זהירות קודם שיכניס את דיני העוולות הנזיקיות לפתחו של המרחב המשפחתי. עליו לדקדק ולבחון, נוכח טיבו של התא המשפחתי, האם ראויה הסוגייה המובאת לפניו להיבחן במשקפיים נזיקיות רגילות, שמא בחינה כזו רב בה הנזק על התועלת.

 

פסק הדין מעלה שאלה: כיצד או היכן יציב בית המשפט את "קו הגבול" בין הימנעות מגילוי לגיטימית לבן הזוג לבין הסתרה המהווה עילה חוזית או נזיקית לתביעת פיצויים? השופט הביא מ״מבחן שיקול הדעת״ המצוי במשפט העברי, שלפיו חובת בן זוג לגלות לבן זוגו מום או עובדה הנוגעת אליו קמה רק אם מדובר במום או בפרט מהותיים ביותר.

 

מדובר בעובדות ש״האדם הסביר״ לא היה מוכן להתחתן לו היה יודע עליהן, או שהיה רוצה להתגרש אם גילה את הדבר לאחר הנישואין. אך כשמדובר במום כזה שבמבחן אובייקטיבי של ה״אדם הסביר״ יסתבר כי בן הזוג המוסתר לא היה מבקש להתגרש רק בשל המום שהתגלה לו – אזי אין לחייב את המסתיר בפיצויים.

 

הנתבע הכחיש בכתב הגנתו כי היה בעל נטייה הומוסקסואלית לפני הנישואין. הוא טען כי גם אם תתקבל הטענה שנאף עם בן מינו במהלך הנישואין, אין בכך להעיד שהיה בעל נטייה כזו לפני הנישואין.

עוד טען כי מטרתה של אשתו לפגוע בו ובילדי הצדדים בשל היות אישה עשירה, ששמה לה למטרה להתיש אותו כדי לכפות עליו להסכים לרצונותיה בעניין המשמורת. לשיטתו היא מוצאת נחמה, פורקן ונקמה בדרך של פגיעה בו באמצעות הגשת הליכים משפטיים אינסופיים.

 

האישה ואמה חוייבו לשלם לבעל 5,000 ש"ח הוצאות.

תיק תמ"ש 23663-06-18, השופט נמרוד פלקס

                                    

נדחתה תביעת בעל לקבל חזרה כספי דירה
קודמת שלו ששימשו לרכישת דירה משותפת

פסק דין של בית המשפט למשפחה בטבריה מיום 25.10.18

מאת עו"ד בני דון-יחייא

אמו של הבעל רכשה דירה שנים אחדות לפני שבנה נישא. אחרי הנישואין מכרה האם את הדירה, נתנה לבנה את התמורה ובה רכש דירה שאותה רשם במשותף עם אשתו. הנישואין על שרטון, הדירה נמכרה, והבעל תובע כי ביהמ"ש יקבע שהוא יקבל חלק גדול יותר מהתמורה שהתקבלה.

 

הבעל נימק את תביעתו בטענה שכספי רכישת הדירה היו שלו בלבד מלפני החתונה. לחילופין טען כי לפי סעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג רשאי ביהמ"ש לפסוק כי הרכוש המשותף לא יתחלק בשווה בין הצדדים, וזאת יש לעשות כאן משום שהכנסותיה של אשתו גבוהות משלו.

 

סעיף 5(א)(1) לחוק יחסי ממון קובע כי כספי מתנה שמקבל כול אחד מבני הזוג במהלך הנישואין אינם מהווים נכס בר איזון בעת גירושין. אולם הפסיקה קבע כי נכסים שמקורם במתנה או בירושה, שמוזגו והוטמעו ברכוש המשותף, הופכים למשותפים ואין מקום להתחקות אחר מקורם.

 

הפסיקה העקבית הדגישה במיוחד את הבעלות המשותפת בדירת המגורים: כשהיא נרשמת במשותף על שם שני בני הזוג בחלקים שווים, ואין ביניהם הסכם ממון הקובע אחרת – הדירה שייכת לשניהם בשווה. מידת ההשקעה של מי מהצדדים ברכישה אינה רלוונטית. ההנחה היא שהצדדים התכוונו לראות בדירה רכוש משותף, וכול תרומת יתר של צד אחד היא בגדר ויתור או מתנה לצד האחר.

 

השופטת נחמיאס קבעה כי כספי תמורת הדירה הראשונה ניתנו במתנה מהבעל לאשתו, מתנה שהושלמה עם רישום הדירה על שמם בחלקים שווים.

 

טענתו החילופית של הבעל היתה כי מקרה זה מצדיק חלוקה בלתי שוויונית של הדירה באופן שמלוא תמורת דירתו מלפני הנישואין תושב לו עם מכירת הדירה המשותפת. לביהמ"ש סמכות לקבוע זאת מכוח האמור בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון:

 

"ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים: (2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג".

 

גם טענה זו נדחתה. השופטת חזרה על ההלכה בפסיקה כי החריג שנקבע בסעיף 8(2) מאפשר לביהמ"ש לחלק את הרכוש שלא בשווה רק בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מכלל החלוקה השוויונית.

 

שופטים משתמשים בסעיף 8(2) בעיקר כשקיימים הפרשים משמעותיים בכושר ההשתכרות של בני הזוג. במיוחד נבדק האם ישנו בן זוג אחד "ביתי" (לרוב – האישה) לעומת בן זוג "קרייריסטי", שהתקדם בעבודתו ולכן מרוויח הרבה יותר מבן זוגו.

 

אשר לפערי ההשתכרות נוקטת הפסיקה בביטוי "פער דרמטי", ולא הבדל בלתי מהותי בהכנסות. "לא כל פער מצדיק שימוש בסעיף 8(2) לחוק", נאמר בפסק הדין, "אלא המדובר בפער שנובע מכך שאחד מבני הזוג נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית".

 

כן נלקחים בחשבון משך הנישואין, גילם של בני הזוג, אופק השתכרותם, צבירת הניסיון, המוניטין המקצועי שלהם, ועוד.

 

הבעל טען לחוסר איזון כלכלי מובהק: בעוד שאשתו השקיעה את מיטב מרצה בפיתוח מקצועיותה במהלך חיי הנישואין, היא בעלת תארים אקדמיים המהווים "נכסי קריירה", משתכרת יותר מ-10,000 ש"ח לחודש, אך פוטנציאל השתכרותה מגיע ל-15,000 ש"ח בחודש. לעומתה, הוא חסר השכלה אקדמאית, שהשקיע את זמנו במשק הבית ובגידול הילדים. הוא יוצא ממערכת היחסים כשידו על התחתונה. בנסיבות אלה ביקש כאמור לקבוע איזון בלתי שוויוני בתמורת דירת המגורים המשותפת.

 

השופטת לא קיבלה גירסה זו. "העובדה כי עיקר עבודתו של הבעל נעשתה בתוך הבית אינה הופכת אותו בהכרח לבן הזוג הביתי, ולא הוכח ויתור מצידו לטובת מתן אפשרות לאשתו להתקדם ולהגדיל את כושר השתכרותה", כתבה השופטת. "לא הוכח שהוא סייע בשיפור כושר השתכרותה של אשתו, לא הוכח שהוא נטל על עצמו ויתור משמעותי מבחינת ההתפתחות המקצועית והתמקד במרחב הביתי, ובכך איפשר לבן הזוג האחר להשיא את כושר השתכרותו, כפי שנדרש בפסיקה".

 

הבעל עצמאי, מפיק סרטים, "וקיים קושי להעריך את פוטנציאל השתכרותו", נאמר בפסק הדין. "לטענתו הוא משתכר כמחצית מהאישה אולם התרשמתי כי הבעל היה זה שלא חשף את מלוא הכנסותיו. הוא בן 50 ויוכל להגדיל את כושר השתכרותו והיקף עבודתו, אם רק ירצה בכך".

תמ"ש 8972-05-16, השופטת אביבית נחמיאס 

                                    

בית המשפט לא התיר לנערה
בהיריון בת פחות מ-18 להינשא

פסק דין של בית המשפט למשפחה בצפת מיום 14.1.19

מאת עו"ד בני דון-יחייא

שני קטינים ביקשו להינשא בנימוק שהנערה בהיריון וחשוב להם למסד את הקשר ביניהם לפני הלידה. שניהם מתקרבים לגיל 18. בבקשתם הם לא ציינו את גילם. משפחותיהם מנהלות אורח חיים חרדי, אבל הם פרשו מהדת. גם כדי למנוע "בושה" מהמשפחות הם מבקשים להינשא. הם הכירו לפני חודשים אחדים ועברו להתגורר בבית אימו של הנער. שניהם עזבו את מוסדות החינוך שלמדו בהם.

 

חוק גיל הנישואין קובע כי גיל הנישואין המינימלי הוא 18, אבל לביהמ"ש סמכות לפי סעיף 5(א) לחוק להתיר נישואי קטין או קטינה אם מלאו להם 16 וקיימות נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת אחד מהם המצדיקות מתן היתר כזה. החוק לא הגדיר מהן הנסיבות המצדיקות את מתן ההיתר, והותיר את המלאכה בידי השופטים.

 

השופטת אביבית נחמיאס דחתה את הבקשה. היאר כתבה שהיריון אינו מהוות נסיבה מיוחדת למתן היתר נישואין. כך גם קביעת מועד לחתונה, הזמנת אולם והכנת הזמנות לחתונה.

 

אשר להשלכות החברתיות בשל אורח חיי המשפחות של הצעירים כתבה השופטת כי הפסיקה התייחסה כבר בעבר להיבט זה. נקבע כי העובדה שהקטינים משתייכים למגזר כזה או אחר אינה מהווה נסיבה הקשורה בטובתם והמצדיקה נישואי בוסר.

 

אמו של הנער העידה בדיון והביעה תמיכה בנישואי בנה. היא אמרה שהזוג מאוהב, היא רואה בנערה כבתה וכי בנה התבגר ומגלה דאגה ואכפתיות לבת זוגו.

 

לנער אין קשר עם אביו. העובדת הסוציאלית שוחחה טלפונית עם האב שהתנגד לנישואין וטען כי על הצעירים להמתין עד שיגיעו לגיל 18. הוא סיפר בנו וחברתו הגיעו לפגישה איתו לאחר נתק של שנה, והתברר לו כי הבן אינו אחראי שכן נהג ברכב ללא ביטוח.

 

אביה של הנערה שהעיד אף הוא בבית המשפט אמר שיש להתיר לבני הזוג להינשא. אמה של הנערה אמרה אף היא לשופטת כי היא מסכימה לנישואי בתה בשל היותה בהיריון, אבל הביעה גם חשש לעתיד הבת.

 

בדיון אמרו הצעירים כי יש באפשרותם לכלכל את עצמם ולשכור דירה. הנער מתפרנס יפה מעבודתו כמומחה בבניית אתרים ואף עוזר ממשכורתו למשפחתו. לעניין השירות הצבאי השיב כי הוא מתכוון לבקש דחיית שירות ולהתגייס לאחר הלידה. הם טענו כי כיוון שהקטינה הגיעה מבית חרדי, ההיריון יגרום בושה למשפחתה.

 

ביהמ"ש הזמין תסקיר סעד, והתרשמות העובדת הסוציאלית היתה כי בני הזוג אכן אוהבים אך הם נמצאים בשלב ראשוני ובוסרי של המערכת הזוגית. הם אינם בוגרים דים ואינם בשלים להתמודד עם חיי הזוגיות והאחריות להבאת ילד לעולם. גם נציג יועץ המשפטי לממשלה שהוזמן לדיון הביע התנגדות למתן היתר נישואין.

 

בתסקיר דווח כי הנער הוא בן להורים שלא נישאו. הוא התגורר עם אמו, והמשפחה מטופלת בשירותי הרווחה על רקע של קשיים סוציואקונומיים.

 

השופטת כתבה: "נקודת המוצא הינה כי נישואי בוסר מנוגדים לטובתם של הקטין או הקטינה, שכן הם חסרים את הבשלות הנפשית והחברתית הנחוצים לשם הקמת משפחה, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות".

 

השופטת התרשמה משני הצעירים "נעימי ההליכות, שאהבה תמימה שורה ביניהם והם מלאי ביטחון כי די באהבה זו ובאמונה זה בזו כדי להצליח בחיי הנישואין. הקטינים בחרו לנהל חיים משותפים ולגור יחד ללא נישואין זמן קצר לאחר שהכירו, ללא שביקשו מראש את ברכת הדרך של הוריהם, ולטענתם אף רצו להיכנס במודע להיריון במועד שנכנסו להיריון (כלומר, שלא במסגרת נישואין) חרף העובדה שמשפחות המוצא של שניהם מנהלות אורח חיים חרדי".

 

על הנערה כתבה השופטת שהתרשמה כי היא חיננית ביותר, אולם חסרת בשלות רגשית ונפשית. למרבית שאלות בית המשפט השיבה בהיסוס כשלא אחת המתינה עד לקבלת תשובות בני משפחתה, גם כשמדובר היה בשאלות פשוטות ביותר

 

כך למשל לא זכרה לפני כמה חודשים הכירה את הנער, לא ידעה מתי הפסיקה את לימודיה – בכיתה י"א או בכיתה י"ב – וביקשה סיוע מבני משפחתה כדי להשיב על השאלה. לא היה לה הסבר מדוע הפסיקה את לימודיה ואמרה: "אני לא יודעת להסביר. פשוט. אין הסבר. אין לי מושג". הנערה לא ידעה להשיב לשאלה כמה זמן לא התראתה עם אימה, ונעזרה באימה למתן תשובה לשאלה זו. היא לא ידעה לומר האם כאשר התארסה היתה בהיריון.

 

השופטת סיימה את פסק הדין במילים אלה: "כולי תקווה כי אהבתם הזכה של הקטינים, המנהלים מספר חודשים מערכת יחסים זוגית, תצלח ותחזיק מעמד לאורך זמן רב. לאחר הלידה הקטינה תעבור תהליך של התבגרות ותוכל לבסס את הקשר עם בן זוגה. כאשר תגיע לבגרות, ותבחן את רצונה, יוכלו בני הזוג להינשא ולהקים בית יציב".

תיק 58933-12-18, השופטת אביבית נחמיאס

 

בית המשפט אישר טיפול אנטיביוטי
בתינוק בן 25 יום למרות התנגדות הוריו

החלטה מיום 17.1.19 של בית המשפט למשפחה בצפת

מאת עו"ד בני דון-יחייא

ביהמ"ש למשפחה בצפת הורה על מתן טיפול אנטיביוטי בתנאי אשפוז בבית חולים בתינוק בן 25 יום בניגוד לרצון הוריו, לאחר שהשופטת שוכנעה כי הטיפול דרוש לשמירת שלומו הגופני של התינוק וזו טובתו.

 

את הבקשה הגיש ב"כ היועץ המשפטי לממשלה בשל הימצאות חיידק אלים בדמו. הורי התינוק התנגדו למתן הטיפול האנטיביוטי ולאישפוז בשל תפיסת עולמם ה"הוליסטית".

 

השופטת אביבית נחמיאס כתבה כי הוריו של התינוק הם אפוטרופסיו הטבעיים, ולפיכך הזכות והצורך בהסכמה לטיפול רפואי בבנם נתונה להם. "נקודת המוצא ביחסים בין ילדים, הורים והמדינה היא כי להורים נתונה אוטונומיה בכול הנוגע לגידול ילדיהם, ללא התערבות של גורמים חיצוניים. בבסיס הנחה זו עומדים שני טעמים: ההנחה כי ההורים פועלים לטובת ילדיהם וזכותם לגדל את ילדיהם בדרך הנראית להם".

 

סמכותו של ביהמ"ש להתערב באוטונומיה של ההורים בכול הנוגע למתן טיפול רפואי בילדם הקטין מבוססת על סעיף 68(ב) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המסמיך את ביהמ"ש לנקוט בכול אמצעי הנראה לו לשם שמירת עניינו של קטין.

 

ביהמ"ש לא יורה על טיפול רפואי "אלא אם שוכנע, על פי חוות דעת רפואית, כי האמצעים דרושים לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של הקטין לאחר ששקל את רצונו של האדם, חשיבות הטיפול, נחיצותו, דחיפותו, הפגיעה האפשרית באורח חייו ואת סיכויי השיפור באיכות חייו של האדם".

 

השופטת ציטטה מפס"ד של ביהמ"ש העליון (ע"א 506/88) כי אפוטרופסותם של ההורים כוללת את הזכות לסרב לטיפול רפואי, אף אם הסירוב עשוי להוביל למות הילד, אך הסירוב זקוק לאישור ביהמ"ש, שכן הוא עשוי להוות הפרה של חובת ההורים לנהוג "לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין", כלשון סעיף 17 לחוק הכשרות המשפטית.

 

כן ציינה השופטת את הזכות החוקתית של כל אדם, לרבות קטין, לשלמות גופו, כבודו, קדושת חייו, ולהגנה עליהם (סעיפים 1, 2, 4 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו).

 

מנהל מחלקת הילדים בבית החולים העיד בביהמ"ש כי הימצאות החיידק בתינוק מחייבת טיפול אנטיביוטי תוך ורידי לזמן ממושך שנע בין 14 ל-21 יום. להערכתו, אם הטיפול לא יינתן, קיים סיכון לסיבוכים קשים בעתיד עד כדי מוות.

 

השופטת ביקשה חוות דעת רפואית נוספת של רופא אחר בצוות בית החולים שגישתו הרפואית קרובה יותר לגישתם הטבעית של ההורים, רופא "בעל גישה פחות קונבנציונלית בכול הנוגע למתן טיפול תרופתי בילדים".

 

בעקבות כך הגיע לביהמ"ש רופא שהיה בעבר רופא טבעוני באיים אקזוטיים בפסיפיק, "המחובר לעולם הטבעוני". גם הוא הבהיר כי כשדובר בתינוק מתחת לששה שבועות הוא אינו מכיר גישות שונות מעבר לטיפול אנטיביוטי שמרני, גם אם הוא "עלול להיתפס כתוקפנות".

 

הוריו של התינוק לא התייצב לדיון בבית המשפט, ולכן נפגשה איתם השופטת בחדר שבו התינוק מאושפז בבית החולים. הפגישה לא הניבה הסכמת ההורים, המתגוררים ליד צפת ואינם מטופלת בשירותי הרווחה. האם ילדה את כול ששת ילדיה בבית וללא מעקב של טיפת חלב. ההורים סוברים כי טובתו של התינוק לא להכאיב לו ולא להכניס לגופו חומרים שהוא לא זקוק להם.

 

ההורים הם הביעו את התנגדותם הנחרצת להליך המשפטי, שבעיניהם הוא הליך בריוני וחצוף של "המערכת" ופגיעה באוטונומיה שלהם כהורים. הם אינם רואים כל תועלת במתן טיפול אנטיביוטי לתינוק, ולהיפך: זהו לדעתם טיפול תרופתי המזיק לילד בהווה ובטווח הארוך.

 

ההורים סברו כי הביטוי "חיידק אלים" נאמר על ידי הרופאים כדי להפחידם. לתחושתם, אישפוז של התינוק פוגע בשלוות נפשה של האם, הרגילה לחיות עם בעלה וילדיה באופן מבודד במבנה בתוך היער, רגילה למיטה שלה ושואבת כוחות מעצם שהייתה בביתה עם ילדיה. הבריאות הנפשית של האם והנקת התינוק בסביבתו הטבעית הם אלה שיביאו לריפויו.

 

"אינני מתעלמת משיקולים אלה של חשיבות שהות המשפחה באופן מלוכד בביתה, במקומה הטבעי, ובפגיעה בשגרת ההנקה המלאה של הקטין", כתבה השופטת בהחלטה. "יחד עם זאת לעומת הנזק שעלול להיגרם לקטין, ללא מתן הטיפול – הכף נוטה לטובת שלומו חייו ובריאותו של הקטין הספציפי, חרף הקושי הנפשי של בני המשפחה".

 

עוד כתבה השופטת: "בטוחני כי המעטפת התומכת והאוהבת של הוריו יסייעו לו להתגבר בעתיד על התוצאות של מתן הטיפול האנטיביוטי, השהות באישפוז והעובדה כי קיבל תחליף חלב במשך תקופה מסוימת בחייו. סבורני כי מתן הטיפול אף עולה בקנה אחד במידה מסוימת אף עם אמונתם של ההורים, נוכח הציווי האלוקי 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' (דברים ד)".

אפ' 34610-01-18, השופטת אביבית נחמיאס

 

אב בעל כורחו
זכה ב-40 אלף ש"ח פיצויים

פסק דין מיום 4.9.18 של בית המשפט למשפחה בתל אביב

מאת עו"ד בני דון-יחייא

התובע הגיש תביעה לתשלום פיצויים בשל הפיכתו להורה בעל כורחו לתאומים. לטענתו, הנתבעת ביקשה ממנו שלא להשתמש באמצעי מניעה משום שיש לה טבעת תוך רחמית. התביעה הוגדרה כ"נזיקית, תרמית, גזל, גניבת זרע, רשלנות חוזית, פיצוי ממוני ולא ממוני.

 

שני הצדדים חירשים אילמים והדיונים התקיימו באמצעות מתורגמנים לשפת הסימנים. הם נפגשו לקשר אקראי פעמים בודדות.

 

התובע הוסיף בתביעתו, כי הנתבעת מיסררה לו לאחר מספר שבועות כי שיקרה לו ולמעשה אין לה טבעת, והוסיפה שאם היא בהיריון היא תעשה הפלה. לאחר זמן מה סיפרה לו כי היא בהיריון ודרשה 10,000 ש"ח כתנאי לביצוע הפלה. לא חלף זמן רב והיא העלתה את דרישתה ל-100,000 ש"ח.

 

לטענת התובע, כתוצאה ממעשי הנתבעת הוא "מצא את עצמו מרומה, פגוע, אב לתאומים מבלי שרצה בכך, מלא כלימה כלפי הוריו, בני משפחתו הדתיים ומכריו".

 

הנתבעת טענה בהגנתה כי "כל גבר יודע שיש חשש כי כתוצאה מיחסי אישות עשוי להיוולד לו ילד ועליו מוטלת האחריות לנקוט צעדים שהדבר לא יקרה, אם אינו חפץ בכך. לפיכך התובע אחראי לתוצאת מעשיו". עוד הוסיפה כי יש לה שלושה ילדים ולא היתה בכוונתה להביא ילדים נוספים. היא בת 28 ומחמת מצבה הרפואי לא יכלה לעשות הפלה.

 

השופטת גליק דחתה את התביעה לפצות את התובע בשל המזונות שחוייב לשלם לתאומים. "סעד כזה מתנגד עם עקרון טובת הילד, כתבה וציטטה ממאמרו של פרופ' פנחס שיפמן:    "בדרך כלל אל לנו להטריד את הילד בשאלה מי 'אשם' בהבאתו לעולם. אם על סף המאזניים עומדת זכותו של מבוגר שלא יוליכו אותו שולל מול זכותו של ילד שההורה שהביאו לעולם, ולו גם שלא ברצונו, לא יזנח אותו, יש להעדיף לדעתי את זכות הילד".

 

עוד כתב פרופ' שיפמן: "מעבר לשיקולים של טובת הילד, כישלון טענתו של הגבר בנוי על שיקול נוסף: אפילו הייתה תרמית חותכת וברורה מצד האישה כלפי הגבר לגבי שימוש באמצעי מניעה, הרי כיוון ששום אמצעי מניעה אינו בטוח לחלוטין, נטל הגבר על עצמו סיכון, ולו מעט, להולדתו של ילד. אפשר גם להציג זאת אחרת: הגבר נטל על עצמו סיכון שהמצג הוא מצג כוזב משום שהמציאות מלמדת שגם אמירה הנשמעת תמה וכנה מתבררת לעיתים ככוזבת או רשלנית. לכן כלפי הילד נסתמו טענותיו של אותו אדם".

 

התובע ביסס את תביעתו גם על עילת התרמית בפקודת הנזיקין, הקובעת כי "תרמית היא היצג כוזב של עובדה… והתובע פעל על פיו וסבל על ידי כך נזק ממון". השופטת ציטטה מדברי השופטת שבח בתיק אחר של תביעה בגין "גניבת זרע": "שאלה עקרונית-ערכית היא האם תרמית שתוצאתה הינה הענקת חיים לילוד חי ובריא מהווה עילת תביעה ראויה בהינתן קושי מוסרי להתבונן על הולדת ילד כעל נזק".

 

עם זאת כתב השופטת כי אין לה ספק שהתנהגותה של הנתבעת גרמה לתובע נזק נפשי ובושה המוכרים בפסיקה כנזק לא ממוני בר פיצוי. השופטת התבססה על הצהרתו שך התובע במשפט: "כתוצאה ממעשיה המכוערים של הנתבעת מצאתי עצמי פגוע, מרומה, תחת סחיטה ואיומים, אב לתאומים מבלי שארצה אם אתכוון לכך, מלא כלימה ובושה, כלפי הוריי, בני משפחתי הדתיים ומכריי".

 

אומנם, הוסיפה השופטת, לתובע תרומה למה שאירע, שכן "גם אם הנתבעת אמרה לו שהיא משתמשת בהתקן תוך רחמי, היה עליו להשתמש באמצעי מניעה",  אך לא סביר כי הנתבעת "ששיקרה לתובע ונהגה עמו בחוסר תום לב תצא פטורה בלא כלום". סוף דבר: הנתבעת חוייבה לשלם לתובע פיצויים בסך 40,000 ש"ח.

 

תיק 33934-08-17, השופטת שפרה גליק

 

נדחתה תביעת ידועה בציבור
לקבלת מחצית דירתו של בן זוגה לשעבר

פסק דין מיום 1.11.18 של בית המשפט למשפחה בפתח תקוה

מאת עו"ד בני דון-יחייא

הצדדים היו בני זוג לשעבר. נולד להם ילד משותף, הם נפרדו ואחר כך חידשו את הקשר ונפרדו סופית לפני 6 שנים. האישה הגישה תביעה למתן פסק דין שיקבע כי היא זכאית למחצית דירה שהנתבע רכש לדבריה בעת שחיו ביחד ולמחצית כל הרכוש שצבר באותה תקופה.

 

התביעה התבססה על "הלכת השיתוף", פסיקה הקובעת כי בין בני זוג החיים כידועים בציבור נוצרת לעיתים שותפות ברכוש הרשום רק על שם אחד מהם.

 

לכול צד גירסה אחרת בענין משך החיים המשותפים: התובעת טענה 22 שנים. הנתבע – 17 שנים. המחלוקת העיקרית היתה על דירת הנתבע, שלגירסתו הוריו רכשו אותה עבור מכספם, והדבר היה בעת שהיה פרוד מהתובעת.

 

לעומתו הכחישה התובעת שהורי הנתבע מימנו את רכישת הדירה, טענה שהיא נרכשה בעת שהם היו בקשר זוגי, כי היא ביקרה בדירה פעמים רבות (הם לא גרו בה ביחד) וראו אותה כדירת השקעה משותפת להבטחת עתידם.

 

התובעת טענה כי הצדדים ניהלו יחד משק בית משותף בתא כלכלי אחד, והיו ידועים בציבור שגידלו ביחד ילד. הם לא ערכו הסכם ממון כנהוג במקרים שבהם אחד הצדדים חפץ בהפרדה רכושית, שכן לא זו היתה כוונתם, אלא חיו "בהסכמה מכללא" כי כלל רכושם  משותף.

 

לטענת הנתבע, מדובר בתביעה חסרת יסוד באופן חריג, שכן מעולם לא נוצר שיתוף רכושי כלשהו בין הצדדים ולא היתה ביניהם כל כוונת שיתוף: הם הקפידו מתחילת הקשר על הפרדה רכושית, מעולם לא ניהלו חשבון משותף, לא רכשו נכס משותף ולא היה להם רכב משותף. חשבונות הבית שבו גרו, השייך לתובעת, היו רשומים על שמה והיא שילמה אותם לבדה.

 

"ידועים בציבור הם בני זוג המקיימים חיי משפחה ומנהלים יחדיו משק בית משותף", כתב השופט יזרעאלי. "בפסיקה נקבעו מספר מבחנים מרכזיים לבחינת פרמטרים אלה, וביניהם בחינת תקופת החיים שבה חיו הצדדים יחד. ילדים משותפים ויציאות ובילויים יחד מהווים אינדיקציה לקיומם של 'חיי משפחה', ומגורים תחת קורת גג אחת, ניהול חשבון בנק משותף וכיוצ"ב הם שמעידים על 'ניהול בית משותף' (ע"א 714/88 נירה שנצר נ' יובל ריבלין, פ"ד מה (2) עמ' 89)".

 

ואולם, הוסיף השופט, הגדרת בני זוג כידועים בציבור אינה משמשת כשלעצמה ראיה לשיתוף רכושי ביניהם, ויש צורך בקיומה של בחינה נפרדת האם מתקיימת הלכת השיתוף בנכסים (ע"א 52/80 שחר נ' פרידמן). הלכה זו הוחלה בעיקרה על זוגות נשואים, אולם במקרים שמהם עולה כי ישנו הסכם משתמע בין הצדדים לקיומו של שיתוף, מחילים את הלכת השיתוף גם על ידועים בציבור.

 

נטל ההוכחה לעצם קיומם של יחסי ידועים בציבור וכן לכוונת שיתוף כללית וספציפית – מוטל על הטוען לכך.

 

עוד הוסיף השופט יזרעאלי: "חזקת השיתוף בין בני זוג ידועים בציבור חלה בדרך כלל על שיתוף בנכסים שנרכשו במשותף או על נכסים המשמשים את בני הזוג בחיי היומיום, אולם על מנת להחיל את דין השיתוף על נכסים אחרים של מי מבני הזוג, נכסים חיצוניים, יש צורך בראיות נוספות שיעידו על כוונת שיתוף בנכס המסוים". 

 

פסק הדין מסתמך על הפסיקה הקובעת כי כשבני זוג בוחרים שלא להינשא, מבלי שהיתה להם מניעה לעשות כן, אזי נדרשות ראיות נוספות מעבר לעצם החיים המשותפים לשם הוכחת כוונת שיתוף בנכסים. זאת, כדי שלא ייווצר מצב שבית המשפט כופה על הצדדים הסדר של שיתוף רכושי בעת שבני הזוג בחרו שלא להחיל על עצמם הסדר כאמור (בג"צ 4178/04 פלוני נ' בית הדין הרבני לערעורים).

 

בנוסף השתית השופט את מסקנתו על כך, שאף אם הצדדים חיו בשיתוף כלכלי, "ולא כך הוא, נראה כי ניתן היה להסיק זאת אך ורק לגבי התקופה שקדמה להולדת בנם. לאחר מכן השתכנעתי כי הצדדים אף לא גרו כבני זוג תחת קורת גג אחת, שכן הנתבע התגורר חלקית בדירתו בתל אביב, ורק נהג לבקר בבית התובעת".

 

לאור האמור, ומאחר והתובעת לא הוכיחה כי היתה לצדדים כוונת שיתוף ספציפית בדירת הנתבע, דחה השופט את התביעה וחייב את התובעת ב-10,000 ש"ח הוצאות.


תמ"ש 32113-02-16, השופט בנימין יזרעאלי

 

תלונת אישה למשטרה נגד בעלה
אינה מקנה זכות תביעה בשל לשון הרע

פסק דין מיום 14.11.18 של בית המשפט למשפחה בבאר שבע

מאת עו"ד בני דון-יחייא

אישה הגישה למשטרה תלונה כי בעלה איים להרוג אותה. הבעל נעצר, הוגש נגדו כתב אישור, ואחרי 4 שנים זוכה. הוא הגיש תביעה לחייב את אשתו בפיצויים בסך 150,000 ש"ח בשל לשון הרע: תלונתה השקרית למשטרה. התביעה נדחתה.

 

השופט גביזון כתב כי תלונה שקרית למשטרה יכול ותיחשב בנסיבות מסוימות כלשון הרע המזכה בפיצויים (כך נקבע בתמ"ש 6694/08/16). השאלה שתכריע היא זו: האם התלונה מוגשת בתום לב, שאז עומדת למתלוננת ההגנה שבסעיף 15(8) לחוק לשון הרע, המדבר על הגשת תלונה לרשות מוסמכת. כך קובע הסעיף:
"15. במשפט פלילי אזרחי בשל לשון הרע תהיה זו הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלה:
(8) הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בענין שבו האדם שאליו הוגש התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בעניין המשמש נושא התלונה, ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשת או של תוכנה".

 

השופט ציטט מתוך פס"ד של השופט ברק (ע"א 788/79  ריימר נ' עיזבון המנוח ברקו): "תום הלב נקבע לעניין ההגנה הקבועה בסעיף 15 (8) לחוק לא על פי המוטיב שהביא לתלונה, אלא על פי האמונה באמיתות תוכנה. מוטיב נעלה של תפיסת עבריינים, אינו מצדיק בעיני החוק הגשת תלונה למשטרה שאין המתלונן מאמין באמיתותה. לעומת זאת, אמונה באמיתות התלונה מצדיקה הגשת תלונה למשטרה, גם אם הגורם המניע את המתלונן אינו השלטת החוק אלא נקמה או שנאה או כיוצ"ב".

 

השופט שוכנע שהאישה הגישה את התלונה למשטרה בתום לב ומתוך אמונתה הסובייקטיבית שבעלה אמר לה כי יהרוג אותה. לכן עומדת לה  הגנת תום הלב שבחוק.

 

האם זיכויו של אדם בהליך הפלילי סותרת את טענת המתלוננת כי הגישה את תלונתה בתום לב? פסה"ד עונה בשלילה. בדיון הפלילי בחן ביהמ"ש האם הבעל אמר לאשתו כי יהרוג אותה, ואילו בתביעה הכספית בתיק זה, לצורך בחינת הגנת תום הלב של האישה, על השופט לבחון האם היא הגישה את התלונה משום שהאמינה באמיתותה.

 

"מדובר", כתב השופט גביזון, "בשני מבחנים שונים, הראשונה של התובע והשנייה של הנתבעת, ובנטלי הוכחה שונים".

 

פסה"ד מפרט כי המפגש בין הצדדים ביום שבו, לדברי האישה, בעלה איים עליה ברצח –  היה טעון וקשה. הבעל הודה כי כינה את אשתו בביטויים קשים ומשפילים ברוסית. עוד הסתמך השופט על עד מטעם הבעל שהעיד כי יתכן והבעל אמר לאשתו שהוא אוהב אותה, אך האישה סברה כי הוא אמר לה שיהרוג אותה, וזאת בשל הדמיון בשפה הרוסית בין המילים "אוהב" ו"הורג".

 

השופט האמין לאישה גם מהטעם הבא: בהודעה שמסרה למשטרה נכתב כי היא נשאלה האם הבעל פגע בה, והשיבה בשלילה. אם האישה העלילה לשווא כי בעלה איים עליה ברצח, תהה השופט, "תמוה מדוע לא יחסה לו גם אלימות פיסית".

 

על סמך האמור דחה ביהמ"ש את התביעה וחייב את הבעל לשלם לאשתו 10,000 ש"ח הוצאות.


תמ"ש 31174-07-16, השופט אלון גביזון

 

טובת קטין
לדעת מיהו אביו

החלטה מיום 15.5.18 של בית המשפט למשפחה בחיפה

מאת עו"ד בני דון-יחייא

קטין בן שנה הועבר למשפחת אומנה בשל מצבה הנפשי הקשה של אימו הרווקה. לתובע קשר זוגי עם האם. הוא עתר כי בית המשפט יורה על בדיקת רקמות כדי לברר מי האב.

 

בית המשפט מינה אפוטרופא לדין לילד, שהתנגדה לבירור אבהותו של התובע משום שאופי הקשר שלו עם ילדיו האחרים מעיד כי הילד עלול להיפגע אם ייקבע שהתובע הוא אביו. היא ביקשה שבית המשפט יתמקד תחילה בבחינת טובת הילד.

 

הוכח כי לתובע תיפקוד הורי לקוי וכי נהג באלימות קשה כלפי גרושתו וילדיהם ובשל כך ריצה שנתיים וחצי מאסר והילדים הוצאו למשפחת אומנה. התובע עבר בדיקת מסוגלות הורית ונמצא לא כשיר לגדל את ילדיו.

 

החשש הוא שבירור האבהות יאפשר לתובע להיכנס לחייו של הילד ולחבל בהם כפי שחיבל בילדיו הגדולים.

 

השופטת אייזנברג לא קיבלה את עמדת האפוטרופא  היא פסקה כי עיקרון טובת הילד כולל בחובו את זכותו של כך ילד לדעת את זהות מולידו. "זכות זו הינה זכות חוקתית לפי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו", כתבה השופטת. "בירור זהות הקטין וחקר האמת אינם יכולים לסגת נוכח טענות בדבר תיפקודו או חוסר מסוגלותו של התובע להיות אב לקטין.

 

טיעונים אלה אין מקומם בשלב בו מצוי בית המשפט כיום – שלב בירור האבהות, סברה השופטת. אם יתברר לאחר בדיקת הרקמות כי התובע הוא האב, והוא יבקש אז לראות את הילד, אזי תישקל טובת הקטין.

 

"אם התביעה תידחה" המשיכה השופטת, "הקטין ייוותר חסר זהות בהיעדר אב רשום. אין מדובר במקרה שבו קיים אב פסיכולוגי לקטין או אב רשום אחר. אין מדובר במקרה שבירור התביעה יכול לגרום לקטין לבלבול, לקושי, עקב כניסה של אב אחר לחייו. מדובר בקטין שהינו 'שתוקי', מכיר את אימו ואינו יודע מי אביו, והאפוטרופא לדין מבקשת להנציח את היותו 'שתוקי' ".

 

התובע הכיר את הנתבעת לפני 6 שנים ועדיין מנהל איתה קשר זוגי שבמהלכו הרתה. בשל מחלת נפש שממנה סובלת האם, התינוק הוצא ממנה מיד למשפחת אומנה, שגידלה אף את האם בהיותה קטינה.

 

האם הביעה את רצונה לבצע בדיקת רקמות. היא בטוחה ללא ספק שהתובע הוא אביו הביולוגי של הילד והיא סומכת עליו שיהיה אבא טוב. הוא ליווה אותה בהיריון וחשוב לה המשך הקשר איתו.

 

האב אמר לעובדת הסוציאלית כי אם יתברר שאינו אביו של הילד, ייפרד מן האם. אם יתברר כי הוא אביו, הוא ירשום אותו בשמו ויישא באחריות ההורית. עוד אמר התובע  כי הוא רוצה להעניק אהבה לילד בטוח שהילד ירוויח מכך.

 

השופטת היפנתה לפסק דין של השופט חשין בבית המשפט העליון (ע"א 3077/90 פלונית נ' פלוני, פדי מ"ט (2) עמ' 578), והשופטת הורתה על בדיקת רקמות:

"ילד וילדה שנולדו לאם אשר לא היתה נשואה על פי דין לאביהם – בין שיכנה אותם המכנה ילדים 'בלתי חוקיים', בין שיכונו 'ממזרים', ובין שיכונו בכל כינוי גנאי אחר – ילד וילדה אלה נבראו בצלמו, בצלם אלוהים נבראו, והם כילד וכילדה שנולדו לאם אשר היתה נשואה כדין לאביהם. זכותם הטבעית היא, כזכותם של כל ילד וילדה, שיידעו מי הוא אביהם-מולידם אם אך יבקשו לדעת זאת (שלא מטעמים בלתי ראויים). לא עשב למרמס הוא האדם. לכל אדם אם ואב, וזכות של ראשית קנויה לו, זכות מן הטבע, שיידע מנין בא – והיא כבודו".

 

(תמ"ש 9831-08-17, השופטת שלי אייזנברג)