אפוטרופסות בילדים

10 דברים שכדאי לדעת על תפקיד ההורים כאפוטרופסים לילדיהם

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

 

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי
"ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים."
מעמד משפטי זה נשאר בעינו גם לאחר שההורים מתגרשים,
וגם כאשר המשמורת בילדים מצויה בידי הורה אחד בלבד.
האפוטרופסות על קטין מסתיימת בהגיעו לבגרות – גיל 18.

 

2

האפוטרופסות של ההורים כוללת רשות להחזיק בקטין, לקבוע את מקום
מגוריו ולייצגו בהליכים משפטיים.

 

האפוטרופסות מטילה על ההורים חובה וזכות לדאוג לצורכי הקטין, לרבות
חינוכו, לימודיו והכשרתו לעבודה.
כן עליהם לדאוג לשמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם.

 

3

החוק קובע כי האפוטרופסות מחייבת את ההורים "לנהוג לטובת הקטין
כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות העניין."

 

4

במילוי תפקידם כאפוטרופסים חייבים ההורים לפעול תוך הסכמה ביניהם
בכל הקשור לילדיהם הקטינים.

הסכמתו של אחד ההורים לפעולתו של ההורה השני יכולה להינתן מראש
או לאחר מעשה. ההסכמה יכולה להיות מכללא, כלומר משתמעת.
חזקה על כל הורה שהסכים לפעולת ההורה השני כל עוד לא הוכח היפוכו
של דבר.

בעניין שאינו סובל דיחוי רשאי כל הורה לפעול על דעת עצמו.

 

5

החוק קובע שורה של  פעולות שבהן ההורים אינם מוסמכים לייצג את הקטין
בלי שבית המשפט אישרן מראש. בין השאר:
מכירה של דירה שלקטין יש זכויות בה ונתינת מתנות מכספי הקטין, זולת
מתנות  ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין.

 

6

אם ההורים אינם מגיעים להסכמה ביניהם בכל ענין שקשור לאפוטרופסותם,
הם רשאים לפנות ביחד או  בנפרד לבית המשפט כדי שיכריע במחלוקת.

 

7

 כאשר ההורים שקועים יתר על המידה בסכסוך ביניהם, באופן שאינם מתפנים
מספיק לדאוג לטובת הילדים, רשאי בית המשפט
לנקוט באמצעים כדי לשמור על טובתם, ובין השאר למנות להם אפוטרופוס חיצוני.
כך ייעשה גם אם ההורים אינם מסוגלים למלא כלפי הילדים את חובותיהם
או כשהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם כלפי הילדים הקטינים.

 

8

אם מת אחד ההורים, תימסר האפוטרופסות על הקטין להורה השני.
בית המשפט רשאי, בנוסף על ההורה הנותר בחיים, למנות לקטין אפוטרופוס
באופן כללי או לענינים מסוימים שיקבע.

 

9

אם ההורים אינם בחיים או שאינם מסוגלים לתפקד כאפוטרופסים,
על בית המשפט לתן עדיפות במינוי בן משפחה כאפוטרופוס לקטינים,
אך הוא לא יעשה כן אם יסבור שטובת הקטין היא שימונה לו אפוטרופוס
שאינו בן משפחתו.
בן משפחה לפי החוק הוא אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה,
בן זוג או בת זוג של הורה.

 

10

כל הורה רשאי לכתוב בצוואתו שמו של אדם שהוא מבקש כי ימונה לילדיו הקטינים
כאפוטרופוס לאחר מותו, ולתת לאפוטרופוס הנחיות פעולה לאחר מותו.
על בית המשפט לתת עדיפות למינוי של מי ששמו צוין בצוואה כאפוטרופוס ויורה לו
לפעול בהתאם להנחיות המצווה, אך לא יעשה זאת אם הדבר לא ייראה לו לטובת הקטין.