אלימות

10 דברים שכדאי לדעת על הסעדים נגד בן זוג אלים

עו"ד בני דון-יחייא

 

1

החוק למניעת אלימות במשפחה מאפשר להוציא "צו הגנה", האוסר על הנתבע לעשות
את המעשים הבאים:החוק למניעת אלימות במשפחה מאפשר להוציא "צו הגנה",
האוסר על הנתבע לעשות את המעשים הבאים:
1. להיכנס לדירה שבה מתגורר בן משפחתו או להימצא במרחק מסוים מהדירה,
וזאת גם אם יש לנתבע זכות בדירה.
2. להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.
3. לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על המגורים של בן משפחתו בדירה.

 

2

בית המשפט רשאי להוציא צו הגנה נגד אדם כאשר "בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג
באלימות בבן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין."

 

3

בית המשפט רשאי לתת צו הגנה גם כאשר לא היתה אלימות פיזית, וזאת כאשר
"האדם התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או לא איפשר לו לנהל
אורח חיים סביר."

כן רשאי בית משפט להוציא צו הגנה כאשר התנהגותו של הנתבע "נותנת בסיס
סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול
לבצע בו עבירת מין."

 

4

בן משפחה לצורך החוק הוא אחד מאלה:
בן זוג, כולל בן זוג ידוע בציבור. בן זוג של הורה, כולל בן זוג ידוע בציבור של ההורה.
סב או סבתא. צאצא. צאצא של בן זוג, כולל צאצא של בן זוג שהוא ידוע בציבור. אח או אחות.
גיס או גיסה. דוד או דודה. אחיין או אחיינית.

 

5

לעיתים קרובות ניתן צו הגנה "במעמד צד אחד", כלומר בנוכחות בן הזוג המבקש בלבד.
במקרה זה על בית המשפט לקבוע דיון בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר
משבעה ימים מיום מתן הצו.

תוקף צו ההגנה לא יעלה על שלושה חודשים, אבל בית המשפט רשאי להאריך את התוקף
מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שישה חודשים.

במקרים מיוחדים מוסמך בית המשפט להאריך את תוקפו של צו ההגנה לתקופה כוללת שלא
תעלה על שנה אחת, וכן, מנימוקים מיוחדים, להאריך את הצו לשנה נוספת.

 

6

אם מטרת הצו אינה להגן על קטין, רשאי בית המשפט לתת הוראות על שמירת קשר בין
אב מורחק לבין ילדיו הקטינים, אם אין חשש שהקשר יפגע בילדים.

 

7

עם מתן הצו, או במועד מאוחר יותר, רשאי בית המשפט להורות למורחק להתחייב לקבל טיפול מגורם שאותו
יקבע בית המשפט.

 

8

צו ההגנה אוסר על המורחק להחזיק נשק ורשאי גם להורות על תפיסת נשקו של המורחק.

בית המשפט לא יאסור על המורחק להחזיק נשק אם יסבור כי אין בכך סיכון לשלומו של בן המשפחה
או כשהנשק דרוש למורחק להגנה עצמית מפני סכנה ממשית או כשהנשק משמש אותו במסגרת עבודתו או
כשמדובר באיש רשות ביטחון.

 

9

אם בית המשפט יקבע שהבקשה לצו הגנה קנטרנית והוגשה ללא הצדקה, הוא רשאי
להטיל על מי שביקש את הצו הוצאות לטובת המדינה וכן פיצוי נאות למי שנפגע
מהגשת הבקשה.

 

10

הפרת צו הגנה היא גם עבירה פלילית והיא עשויה להביא למעצר המפר ולהגשת
כתב אישום נגדו.